donderdag 15 maart 2018

Het digitale stempel - deel 2


[Ingezonden artikel]

Ondertussen wordt formele en informele belangenbehartiging in Passend Onderwijs ingezet om de falende overheid te compenseren (zie de flyer: "180207 def uitnodiging netwerk onderwijs en belangenbehartiging 6-3-2018 Bunne.pdf").(1)

Afschuiven door de overheid

Belangrijk daarbij is dat raadgeving betekent dat je advies geeft op het moment dat het uitgevoerd gaat worden. Raadgeven is niet lobbyen bij degene die gaan uitvoeren om het uit te voeren. Dat is handhaving. Dat is een taak van de rijksoverheid. Die handhavende taak heeft de overheid eerst op de ouders afgeschoven door via informatievoorziening (als websites) de ouders te ‘informeren’ (lees: “opstoken”) wat scholen en gemeenten zouden moeten doen. Zie bijvoorbeeld: http://www.jongerenbinnenboord.nl/. Handhaving door de ouders leidt er vaak toe dat scholen de leerplicht en/of kinderbescherming op ‘lastige‘ (lees: 'handhavende') ouders afsturen.

Het lijkt erop dat de handhaving nu verschoven wordt van ouders naar de belangengroepen, terwijl het een taak van de rijksoverheid is. In het buitenland kun je passend onderwijs gewoon afdwingen als scholen niet willen / kunnen. Daar heeft de overheid wetgeving voor gemaakt / bij de wetgeving rekening mee gehouden. Helaas ontbreekt die in Nederland met alle (schadelijke) gevolgen voor kinderen en hun ouders van dien. Als je niet oppast worden goedbedoelde initiatieven als schaamlapje door de overheid gebruikt om van haar verantwoordelijkheid, om goede en te handhaven wetgeving te maken, af te leiden. In de praktijk blijkt dat ‘we lossen het samen wel op’ niet werkt. Hoe dat komt? Scheve machtsverhoudingen. Kinderen en ouders hebben geen enkel machtsmiddel (de ontbrekende handhaving). Scholen en gemeenten hebben allerlei machtsmiddelen als leerplicht en jeugdzorg. Waarvan de checklists zo ruim zijn dat je die met gemak kunt inzetten om ‘onwillige’ kinderen en ouders in het gareel te brengen.

Het kind ‘passend’ maken

Het gaat wederom om de wet. Volgens de wet hebben alle kinderen recht op (passend) onderwijs in Nederland. De handhaving hiervan is: het kind waarvoor geen passend onderwijs is, wordt in de jeugdzorg gestopt (vaak uit huis geplaatst) en het kind wordt ‘passend’ gemaakt. Oftewel, geen handhaving bij de uitvoerders, maar bij de ouders/kind. Zolang die overheidshandhaving er niet is, gaan ze heus niet vanzelf hun organisatie geld laten uitgeven. Het geld bij de scholen en samenwerkingsverbanden is niet geoormerkt en wordt vaak elders ingezet om gaten in de begroting te dichten. Scholen werken samen om Passend Onderwijs in een bepaalde regio te verzorgen. Deze zogenoemde regionale samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Ze verdelen dit geld over de scholen in hun regio. Zo kunnen scholen de extra begeleiding van leerkrachten en leerlingen betalen. Ook kunnen zij er lesmateriaal mee aanschaffen. De verdeling gaat op basis van het totaal aantal kinderen binnen een samenwerkingsverband. Het is dus niet meer leerling gebonden. Is het geld op, dan heeft het kind pech. Is Passend Onderwijs te moeilijk (lees: te duur)? Dan heeft het kind pech. Enz.

Samenvattende citaten (uit hieronder gelinkte artikelen)

Het is helemaal niet transparanter geworden of een schoolbestuur het geld daadwerkelijk besteed aan zorgleerlingen of aan andere kosten op school. Volgens de Rekenkamer is de controle binnen de samenwerkingsverbanden zwak, omdat er behalve de schoolbestuurders nauwelijks onafhankelijke toezichthouders in zitten. De Rekenkamer vreest dat perverse prikkels van het passend onderwijs door de zwakke verantwoording en administratie niet ontdekt worden. Er ligt in veel delen van Nederland ook nog een bezuinigingsopdracht. Wat dreigt, schrijft de Rekenkamer, is dat “de stapeling van financiële problemen bij samenwerkingsverbanden ertoe leidt dat zij in strijd met de doelstellingen van het passend onderwijs handelen door bij besluiten over extra ondersteuning aan leerlingen, financiële overwegingen zwaar te laten wegen.” In sommige samenwerkingsverbanden zijn zelfs afspraken gemaakt over een maximaal aantal zorgleerlingen dat in de kostbaarste categorie mag vallen. Het is dus maar de vraag of het passend onderwijs-geld wel altijd wordt gebruikt voor zorgleerlingen, of dat het aan andere doeleinden wordt uitgegeven. Minister Bussemaker van onderwijs erkent dat de checks and balances in het passend onderwijs nu niet sterk genoeg zijn. Bovendien zijn er nog geen mogelijkheden voor ouders, gemeenten of leerlingen om mee te kijken met investeringen en resultaten van passend onderwijs in hun regio. De Rekenkamer constateert ook dat in veel regio’s geen doorzettingsmacht bestaat, oftewel iemand die afdwingt dat een kind altijd een plek op school krijgt. Vallen er zo kinderen tussen wal en schip? Een directeur speciaal onderwijs: ‘Het onderwijs is zo veeleisend dat kinderen stuk gaan. Dan komen ze hier en zijn eerst een jaar bezig om tot rust te komen, omdat ze zo boos en verdrietig zijn.’(2) Er zullen meer eisen gesteld moeten worden aan de verantwoordingsplicht van de minister, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.

Zie ook:


Weerstanden overwinnen taak van ouders

Zelfs de mogelijkheid dat het speciale kind in het Passend Onderwijs geweigerd kan worden of met pesten te maken krijgt, ziet de overheid als een zaak van ouders en niet als haar eigen verantwoordelijkheid. In de informatiegids Passend Onderwijs 2014 staat: “Vooroordelen bij leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen ervoor zorgen dat uw kind zich niet (meer) thuis voelt op school. U kunt zelf een rol spelen in het voorkomen van vooroordelen door zo vroeg mogelijk informatie te delen over de stoornis of beperking van uw kind. Sta daarom open voor vragen." Dus, een overheid die met alle geweld het Passend Onderwijs erdoor wilde drukken en daar nauwelijks in slaagt, het SBO wil inperken of afschaffen (wat in de praktijk niet blijkt te werken en financiële problemen geeft) wil de moeilijkheden bij het integreren van speciale kinderen op regulier onderwijs neerleggen bij ouders die al genoeg aan hun hoofd hebben. De overheid wil vooral bezuinigen ('ontlabelen, demedicaliseren en normaliseren’), maar stuit op weerstand vanuit de samenleving. Zowel ouders van SBO/SO-leerlingen, als onderwijzers zijn voor het grootste deel voorstander van het zoveel mogelijk continueren van bijzonder onderwijs.(3)

Ik wil een oproep doen aan iedereen die actief is in de medezeggenschap, of dat nu in een MR, GMR of OPR is: follow the money! (4) Hier wordt heel duidelijk de handhavende rol bij de burger gelegd. Alleen is die door alle wetgeving nu vogelvrij. Als jij een instantie controleert en aanspreekt / aanklaagt op laakbare zaken, kunnen zij een tegenzet doen, waar jij je staatsrechtelijk niet (meer) tegen kunt verdedigen. Dus de overheid wordt oncontroleerbaar.

Wat blijft er over van onze rechtstaat?

Nu zal je misschien denken: je overdrijft. We leven in een rechtstaat. We hebben een grondwet, maar onze wetgeving wordt niet rechtstreeks aan de grondwet getoetst.(5) Neem nu twee recente ontwikkelingen. Vanaf deze zomer (2018) mogen ook de marechaussee en opsporingsdiensten als de Fiod infiltreren en afluisteren.(6)

Citaten:

"Het gaat om een ingrijpende wetswijziging die nog meer inbreuk mogelijk maakt op de privacy van burgers. Dit maakt deel uit van een ontwikkeling die al langer gaande is en die leidt tot een steeds machtigere, alziende overheid die op eigen gezag burgers kan doorlichten zonder dat zij het doorhebben."

Processtukken over undercoveracties mogen volgens de wet in sommige gevallen geheim blijven, indien die geen relevante opsporingsinformatie hebben opgeleverd.

"Dan kun je als verdachte dus nooit weten welke opsporingsmiddelen allemaal tegen je zijn ingezet. Dat staat op gespannen voet met een eerlijk proces. Dat moeten we als samenleving niet willen."

[Ik voeg daar aan toe; je kunt dus ook niet controleren of er wel of geen relevante opsporingsinformatie was. En of die informatie toch niet stiekem gebruikt is om verder te rechercheren].

Dus de dagelijkse praktijk waar we in de jeugdzorg al mee te maken hebben, wordt nu uitgebreid naar andere rechtsgebieden. Bij de kinderbescherming was de smoes 'het belang' van het kind. Hier is de smoes de georganiseerde misdaad aanpakken. Klinkt uiteraard allemaal heel plausibel, de Nederlandse overheid is best goed in marketing, maar wat voor staat ben je zo aan het optuigen? En is het werkelijk zo dat deze maatregelen de kindermishandeling en georganiseerde misdaad terugdringen? Dat valt te betwijfelen, omdat diezelfde instanties klagen over personeels- en geldgebrek.(7) Nog afgezien van het feit dat wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van deze maatregelen ontbreekt. Wel staat vast dat van bijvoorbeeld veel terroristen de informatie wel beschikbaar was, maar er niets mee werd gedaan.

Verenigingen verbieden

De minister kan nu zelfstandig een vereniging verbieden, zonder tussenkomst van de rechter. In de initiatiefwet staat dat een verbod door de minister kan worden ingesteld als de vereniging een ernstig gevaar voor de samenleving vormt. "Dat is het geval als de leden hun wandaden structureel in het kader van de vereniging plegen en als de vereniging hier niets tegen doet.”(8) De staat kan je dus op allerlei rechtsgebieden aanvallen, zonder dat je in staat bent je daar fatsoenlijk, volgens de regels van een democratisch rechtstaat, tegen kunt verdedigen. Ik vraag me zo langzamerhand af waar we nog rechters voor hebben? Kennelijk alleen voor de zaakjes van de rijdende rechter, zoals burenruzietjes.

En wie controleert de instanties die de privacy van burgers aan hun laars lappen? De burgers kunnen dat in ieder geval niet, dus worden dat andere instanties. Maar de geschiedenis leert dat elke overheid en instantie die niet door de burger (of haar onafhankelijke vertegenwoordigers / voorposten zoals journalisten en actiegroepen) gecontroleerd kan worden, eerst corrupt en daarna totalitair wordt. Kijk maar naar het 'democratische' Turkije. En de ontwikkelingen in Oost Europa. De overeenkomsten zijn duidelijk aan te wijzen, alleen lopen die landen enkele jaren 'voor'. Tja, en de ontwikkelingen in de VS zullen we hier maar niet bespreken.

De controle door burgers wordt onmogelijk gemaakt, want de instanties die door burgers gecontroleerd moeten worden, kunnen diezelfde burgers op onheuse gronden vervolgen zonder dat de burger zich daar staatsrechtelijk tegen kan verdedigen (dat heet monddood maken).

De controle door journalisten en actiegroepjes komt daarmee te vervallen, want ten eerste bestaan die eveneens uit burgers die op bovenstaande wijze bedreigd en vervolgd kunnen worden. En ten tweede kunnen de organisaties waar zij voor werken gemakkelijk worden verboden. Immers in de initiatiefwet staat dat een verbod door de minister kan worden ingesteld als de vereniging een ernstig gevaar voor de samenleving vormt. "Dat is het geval als de leden hun wandaden structureel in het kader van de vereniging plegen en als de vereniging hier niets tegen doet.". Vager kan het niet. Wat is een ernstig gevaar voor de samenleving? Wie bepaalt dat? En wat zijn wandaden? In de ogen van wie? Dat wordt niet omschreven en is dus vatbaar voor willekeur. Want de rechter die een onafhankelijk oordeel hoort te vellen, komt er niet aan te pas. Een instantie die zich bedreigd voelt, kan zelf de vervolging bepalen.

Een praktijk geval van 'datamisbruik'

Een persoon (bij de redactie bekend) staat als extreem gewelddadig te boek bij de politie. Hoe komt dat? Doordat het AMK (VT) een onderzoek deed tegen deze persoon en het AMK mag ook in medische dossiers, zonder toestemming. Zo kwam het AMK terecht bij het UMC (Utrecht Medisch Centrum). In het patiëntendossier stond "Meneer was aan het vechten". Dat was koren op de molen van het AMK, want dan kon er een belangrijk vinkje op de niet gevalideerde checklist worden gezet: gewelddadig. Dus waarschijnlijk ook richting zijn kinderen. Immers het AMK doet niet aan waarheidsvinding (ondanks de verplichting van de politiek), maar aan het zwartmaken van de ouders.(9) En de ouders mogen niet weten hoe het AMK aan die beschuldiging van extreem gewelddadig komt. Sterker nog, de ouders komen dat niet te weten terwijl het achter de schermen wel tegen de ouders wordt gebruikt. Je denkt dat het AMK geen poot heeft om op te staan. En toch besluit de rechter in het nadeel van de ouders, want hij heeft informatie die zij niet hebben.

Alleen als je zeer vasthoudend bent kun je erachter komen. Daarvoor moet je alle dossiers opvragen bij de kinderbescherming, dus jeugdzorg, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming. Het liefst meerdere keren. Dan heb je kans dat ze over het hoofd zien dat sommige informatie geheim is, vanwege de werkdruk. En omdat de ene organisatie niet altijd van de andere organisatie weet wat wel of niet geheim is. Ook moet je ter plekke om inzage vragen en aangeven dat je een kopie thuisgestuurd wilt krijgen. Dan zal je zien dat je op locatie meer informatie te zien krijgt, dan je thuisgestuurd krijgt. Als je dan die stapel dossiers met heel veel dubbele informatie (want sommige bijlagen komen in allerlei correspondentie en relpys op replys terug) doorspit, kom je soms op een juweeltje. Zoals het citaat uit het medisch dossier 'meneer was aan het vechten'. Als het AMK aan waarheidsvinding en niet aan ouderbeschadiging had gedaan en transparant was geweest over haar bevindingen, was het misverstand gauw opgehelderd (maar daar heeft het AMK en jeugdzorg geen belang bij, want het gaat om het belang van het kind en dat is bij het AMK altijd tegengesteld aan het belang van de ouder). Want hoe kwam die informatie in het medisch dossier terecht? Door een arts-assistent in opleiding die vader op de eerste hulp kreeg na een ongelukkige val met sleutelbeenbreuk tijdens een cursus zelfverdediging op de sportschool. Hoewel dat inderdaad ook iets met vechten te maken heeft, krijg je van 'meneer was aan het vechten' heel andere associaties dan van 'meneer was op een cursus zelfverdediging ongelukkig terecht gekomen'.

Dit is maar één voorbeeld van een instantie die zijn eigen wet en regelgeving kan maken die niet controleerbaar is, zoals in de toekomst dus nog veel meer overheids (gerelateerde) organisaties door die nieuwe wetgeving, bekend als de ‘Sleepwet’. Willen we dat echt in het belang van onze 'veiligheid'? Degene die ons moet beschermen wordt zo een nog grotere bedreiging dan het gevaar waartegen hij ons beschermt!

 Als je de duivel opjaagt, en de muren van de wet je hinderen, kan je de muren afbreken. Maar als de duivel zich dan omdraait staan er geen muren meer om achter te schuilen.’
Voetnoten:

(5)“Nederland wordt in Europa een buitenbeentje genoemd, vanwege het ontbreken van een constitutioneel toetsingsrecht – het mogen toetsen van wetten aan de Grondwet.” http://www.mr-online.nl/brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-een-pier/(7) Sinds september 2017 wordt in Utrecht de begeleide omgang tussen ouders en kinderen met een ondertoezichtstelling verzorgd door vrijwilligers(!) die verslag uitbrengen aan de SAVE-teams.


(9) “De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.”