woensdag 10 februari 2016

Het onderwijs wordt al gekker

Het SBO onderwijs is aan het krimpen als gevolg van het Passend Onderwijs. Er worden minder snel indicaties afgegeven voor SBO-scholen, omdat de overheid zoveel mogelijk kinderen naar het regulier onderwijs wil sturen, om diverse dubieuze redenen. (1) Volgens het eigen utopisme van de bedenkers van dit plan zou het kostenbesparend en ‘bevrijdend’ zijn voor kinderen met een labeltje. (2) De waarschuwing dat een belangrijke tussenschakel zou gaan verdwijnen tussen regulier en speciaal onderwijs werd vrolijk in de wind geslagen, want alle SBO leerlingen moesten zoveel mogelijk gedwongen normaal zijn. Maar nu zien we een vreemde ontwikkeling binnen het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen die niet alleen de kwalijke gevolgen van de Passend Onderwijs-politiek aan het licht brengt, maar die tevens laat zien dat men de gekte nog verder wil doorvoeren.

Onzinnige plannen

Sinds kort is men aan het lobbyen om kinderen die op regulier onderwijs thuishoren ook toe te laten op een SBO-school, wat op dit moment wettelijk niet kan, omdat hiervoor een toelatingsverklaring (TLV) nodig is. (3) Als die verklaring (lid 8) nu even uit de wet geschrapt wordt, dan kan men zijn hersenloze gang gaan in het SBO-onderwijs. Maar wat is eigenlijk de reden dat dit soort onzinnige plannen überhaupt ter sprake komen? Als we een interne notitie lezen van een scholengemeenschap voor Speciaal Onderwijs vinden we onder het kopje Dynamisch beleid op Passend Onderwijs de volgende tekst:

“…omdat als gevolg van de terugloop van het aantal leerlingen op met name het SBO er wel eens de neiging kan ontstaan leerlingen toegang te verlenen, die voor onveilige situaties kunnen zorgen en daardoor het volgen van ‘Passend Onderwijs’ van andere leerlingen beïnvloeden.”

Eenvoudig gezegd, omdat er te weinig leerling-aanbod is voor SBO-scholen nemen ze leerlingen aan die daar niet thuishoren en die eigenlijk op het Speciaal Onderwijs het best op hun plaats zouden zijn. De SBO-scholen willen dus niet verdwijnen, maar het is ook onwenselijk dat het niveau te veel naar beneden gaat, dus wordt nu overwogen om regulier basisonderwijs leerlingen aan te trekken. Dit noemt men ‘omgekeerde integratie’ en hoe prachtig het label ook is dat men er op plakt, het heeft vooral een financiële motivatie. Er zijn een aantal redenen te bedenken om het niet te doen. 

Ten eerste moet een SBO school een plaats zijn waar kinderen zich veilig voelen (4) tussen leerlingen van hun eigen begripsniveau. Het is niet wenselijk dat er groepjes leerlingen van basisschoolniveau bijkomen die het schoolplein gaan domineren en in de klas altijd de slimste zijn. Speciale scholen zijn er niet voor niets. Ten tweede lijkt het erg onwaarschijnlijk dat leerlingen die geschikt zijn voor basisonderwijs, naar een school zouden willen waar kinderen op zitten die met ‘het busje’ gebracht worden, want die willen geen sociaal stigma krijgen (labeltjes eraf lijkt in dit geval makkelijker, dan erop). Ten derde is er het probleem van de percentages, want als er grote groepen progressieve ouders hun reguliere kind op een SBO zouden plaatsen, dan ontstaat er hetzelfde product als een reguliere school met een x-aantal SBO leerlingen, die ‘normaal’ mogen zijn. Er is dan nauwelijks nog een verschil tussen SBO en Basisschool en dan kun je het SBO definitief opheffen. Wat je vervolgens zult zien gebeuren is dat er binnen die gemengde basisscholen speciale klasjes zullen komen voor SBO-leerlingen en na verloop van tijd waarschijnlijk ook aparte pauzes, want in Engeland, waar het Passend Onderwijs zogenaamd zo goed zou werken volgens de evangelisten van dit systeem, blijkt de segregatie van gewone en speciale leerlingen vooral op deze manier getypeerd te worden. Wel samen in één gebouw worden opgehokt, maar buiten op het schoolplein niet samen kunnen spelen.

Sven Snijer
 
(4) http://www.birminghammail.co.uk/news/uk-news/autistic-children-more-likely-bullied-5675363


Door invoering van Passend Onderwijs verdwijnen er scholen die gericht zijn op kinderen met een extra zorgvraag:


'Er moeten in Amsterdam voldoende plekken (scholen) blijven voor kinderen met een extra zorgvraag.' http://www.parool.nl/amsterdam/sp-bezorgd-om-sluiting-praktijkschool-de-wissel-in-slotermeer~a4234733/


Aantal thuiszitters gegroeid 10 februari 2015


…de school niet in staat blijkt rekening te houden met specifieke behoeften van een leerling .. http://www.in1school.nl/actueel/item/aantal-thuiszitters-gegroeid


Autistic children struggle with sensory discomfort

http://www.medicalnewstoday.com/releases/306738.php
New research shows that children with autism experience higher levels of sensory discomfort at school than children who do not have autism - and this affects their ability to learn.
  
Update 19 april 2016:


Uit Bestuursformatieplan 2016-2020 van een Amsterdamse Scholen koepelorganisatie van SBO en SO/VSO scholen

Gevolgen Passend Onderwijs:

Een van de gevolgen is een verminderde instroom in het speciaal (basis) onderwijs. Het lijkt alsof zorgplicht ‘niet verwijzen’ betekent, tenzij er sprake is van (overlast) gevend gedrag. O.i. moet als criterium voor een aanvraag TLV de ontwikkeling van de leerling zijn en niet de houdbaarheid in de groep. Als bijtijds een passende plek voor een leerling wordt gezocht, kan veel leed worden voorkomen. 


Update 28-04-2016: Ik hoor van leerkrachten dat de SBO scholen volstromen met ‘onhandelbare’ en gedragsgestoorde leerlingen. Kinderen met lichte problematiek, bijvoorbeeld autisme en/of een leerstoornis krijgen geen verwijzing meer naar SBO onderwijs dat net onder regulier onderwijs zit. Deze kwetsbare leerlingen stuurt men naar regulier onderwijs of het kind krijgt geen verwijzing meer naar SBO als het al op regulier onderwijs zit. Dit is het gevolg van Passend Onderwijs. Het SBO onderwijs wordt voor deze kinderen onbereikbaar. Niet wat een kind nodig heeft is nu de richtlijn, maar of het kind te hanteren is op school. De ontwikkeling van het kind is niet langer meer het uitgangspunt.


Update 29-04-2016: Druktemaker @keesvanamstel legt nog een keer uit waarom het onderwijsbeleid het onderwijs tegen werkt. #NPORadio1

Nog een keer over onderwijs, passend onderwijs, met als slot mijn favoriete quote van Hans Sibbel...