zondag 3 september 2017

Integratie tussen de lakens


In het BNN/VARA radio-programma ‘De overnachting’ zei Theo Hiddema van het Forum voor Democratie dat hij een voorstander is van rassenvermenging, omdat dit de beste vorm is van integratie die tal van integratieclubjes en deskundigen overbodig zal maken.(1) Marokkanen zouden zich net als de Griekse en Italiaanse gastarbeiders in het verleden gewoon moeten mengen met Nederlandse vrouwen en opgaan in de samenleving, maar tegelijk voegde hij eraan toe dat de kans daarop niet bijzonder groot. Moslims willen niet bevrijd worden, die kiezen voor hun geloof. Zijn pleidooi voor rassenvermenging zal in eerste instantie de Social Justice Warriors onder ons flink in de war hebben gemaakt, want een rechtse politicus die pleit voor rassenvermenging is niet direct de eerste associatie die bij je opkomt, maar natuurlijk zat er een religieuze adder onder het gras. Moslims mogen op grond van hun geloof niet echt integreren, want er is hen vanuit het geloof twee dingen verboden; het trouwen met een niet-moslim(2) en het verlaten van de islam (geloofsafval).

Demografische gevolgen

Deze twee dingen tezamen maken het onwaarschijnlijk dat moslims zich in de nabije toekomst als een vis in het water zullen gaan voelen in onze multiculturele en pluralistische samenleving, want praktisch gezien staat bij moslims het geloof een echte vermenging met anders gelovigen of niet-gelovigen effectief in de weg. Demografisch zullen we daarvan op termijn de gevolgen zien: iedereen die als moslim geboren wordt, blijft moslim en diegenen die met niet-moslims willen trouwen zullen in de meeste gevallen hem of haar vragen zich te bekeren tot de islam, anders zal het huwelijk geen doorgang vinden. Per saldo zal de islam door de jaren heen dus alleen maar groeien en komen er steeds meer moslims die bij iedere volgende generatie wederom niet mogen trouwen met een niet-moslim. Dit is een trend die zich voorlopig zal doorzetten, want we weten door de getuigenissen van verschillende ex-moslims in binnen- en buitenland dat ze in een sociaal isolement terechtkomen als ze het geloof vaarwel zeggen of een ander geloof aannemen en niet zelden worden ze bedreigd, mishandeld of vermoord door hun eigen familie.

Kritiek verboden

Daar komt bij dat er in de islamitische wereld nog steeds geen openlijke geloofskritiek mogelijk is, afgezien van discussies in de marge over hoeveel of hoe weinig gezag er moet worden toegekend aan de hadith of sharia-wetgeving, maar de Koran is boven iedere kritiek verheven, evenals de profeet Mohammed. Dit heeft tot gevolg dat de kerken leeg lopen, maar er nog iedere dag moskeeën bijgebouwd worden in ons land. Niemand mag binnen de islam (of op door links beheerste universiteiten) hardop zeggen dat Mohammed zijn religie van joden en christenen heeft afgekeken en de rest van de koran er zelf bij verzonnen. Kritiek op het christendom en de Bijbel was uit linkse hoek in het verleden de normaalste zaak van de wereld, omdat men daar toen vaak zelf nog onder te lijden had, maar de islam en de emancipatie van moslims, dat is nu opeens een 'culturele kwestie' die maar intern opgelost moet worden. Liever nog moedigen ze de boerka aan als teken van 'emancipatie' dan dat ze de sociale druk in de islamitische cultuur durven aan te wijzen als belemmering van de individuele ontplooiing. De twee islamitische verboden, het verbod op geloofsafval en het verbod om met een niet-moslim te trouwen, houden moslims gevangen in een sociaal-religieus systeem dat zichzelf lange tijd in stand kan houden, zelfs in landen waar moslims een minderheid vormen.

Politieke islam

Vanaf het moment dat door gezinsherenigingen duidelijk werd dat veel gastarbeiders die hier aanvankelijk tijdelijk zouden verblijven zich permanent wilden vestigen, was de algemene aanname bij de meeste Europeanen dat ook moslims zich zouden vermengen met de rest van de samenleving. Helaas werd er vooral sociaal-economisch gedacht en hield niemand rekening met de implicaties van het geloof van de islamitische gastarbeiders. Een tijd lang speelde dat ook geen rol van betekenis, omdat de eerste generaties een kleine minderheid vormden en zich redelijk aanpasten aan onze samenleving. Ze waren niet demonstratief moslim en konden worden omschreven als cultuur-moslims, maar dat is bij de tweede en derde generaties moslims in Europa wel anders. De latere generaties zijn in veel sterkere mate beïnvloed door de politieke islam en alle onfrisheden die daar bijhoren, zoals anti-Amerikanisme (daarin vinden ze politiek links), samenzweringsdenken, een grondige afkeer van secularisme en ‘door mensen gemaakte wetten’, openlijk antisemitisme (vermomd als antizionisme) geïnspireerd door geschriften als de ‘Protocols’ en Mein Kampf, een letterlijke interpretatie van Hadith-teksten en het verlangen om Sharia-wetgeving grondwettelijk vast te leggen. Het meest zorgelijke van deze ontwikkeling is dat veel jonge moslims niet eens weten waar veel van deze ideeën vandaan komen en dat ze veel verder gaan dan de gebruikelijke religieuze leerstellingen en voorschriften. De traditionele islam was in vroeger eeuwen niet zo fobisch voor andere culturen en geloven en had meer ruimte voor de menselijke rede.

Nasr Abu Zayd   

Toch werkt ook de traditionele islam voldoende problematisch bij integratie in een moderne open samenleving. In 1995 werd in Egypte de islamitische geleerde Nasr Abu Zayd tot ‘afvallige’ verklaard (3), omdat hij een paar kleine wijzigingen voorstelde die de islam meer in overeenstemming zouden brengen met de moderne tijd, zoals het afschaffen van de yizyah, de speciale belasting voor joden en christenen onder islamitisch bewind en het recht op het houden van slavinnen, omdat hij beiden niet in overeenstemming vond met de moderne mensenrechten en de humane behandeling die moslims aan minderheden zouden moeten schenken, volgens de koran. (4) Dit werd bij zijn gerechtelijke veroordeling volstrekt van de hand gewezen, want het was strijdig met de koran en zelfs het bezitten van slavinnen was volgens de rechtbank ‘religieus bewezen zonder twijfel’ geheel in overeenstemming met de heilige teksten.(5) De universitair docent was vanwege zijn veroordeling ook meteen gedwongen van zijn vrouw te scheiden, omdat zij als moslima niet met een niet-moslim getrouwd mocht zijn. Hierdoor openbaarden zich in deze zaak gelijktijdig twee segregerende en anti-moderne invloeden; het letterlijk geloven in de eeuwige waarheid van de koran en het verbod om met niet-moslims te trouwen, waardoor dit altijd eenrichtingsverkeer blijft in het voordeel van de islam.

Nationale feestdag

Ik verwacht niet dat veel linkse intellectuelen de diepere laag willen begrijpen van de gekscherende opmerking van Hiddema over ‘integratie tussen de lakens’, maar hij heeft hiermee één van de basisproblemen van het integratievraagstuk aangekaart en alles wat ermee samenhangt in politiek-sociale en religieuze zin. Nu maar hopen dat de politici niet gaan afwachten tot de helft van Nederland straks islamitisch is en de koeffars helemaal opzij geduwd worden, want met ‘slechts’ één miljoen moslims in ons land zijn ze al van plan om van het Suikerfeest of offerfeest een ‘nationale feestdag’ te maken.(6) Want we zijn zo blij dat er steeds meer moslims bijkomen die niet met ons willen trouwen….

Sven Snijer(2)Een moslimman kan met een christelijke of Joodse vrouw (volken van het boek) trouwen, maar niet met iemand die niet in God gelooft. Een moslimvrouw mag alleen met een moslimman trouwen. http://www.vraagislam.nl/kan-een-moslim-trouwen-met-iemand-met-een-andere-religieuze-achtergrond/

(3)Wikipedia, Nasr Abu Zayd,
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nasr_Abu_Zayd

(4)Zelfs modernisten en hervormers binnen de islam moeten de Koran als instrument gebruiken voor politieke en sociale hervormingen. Volledig uitgaan van de autonome menselijke rede en een algemeen gevoel van humaniteit is vrijwel onmogelijk.

(5)Een aantal hadith-teksten gaan over de behandeling van slavinnen als oorlogsbuit, waar wel of geen seks mee mag plaatsvinden als ze nog moeten worden doorverkocht.

We went out with Allah’s Messenger (may peace be upon him) on the expedition to the Bi’l-Mustaliq and took captive some excellent Arab women; and we desired them, for we were suffering from the absence of our wives, (but at the same time) we also desired ransom for them. So we decided to have sexual intercourse with them but by observing azl (withdrawing the male sexual organ before emission of semen to avoid conception). But we said: We are doing an act whereas Allah’s Messenger is amongst us; why not ask him? So we asked Allah’s Messenger (may peace be upon him), and he said: It does not matter if you do not do it, for every soul that is to be born up to the Day of Resurrection will be born.” Sahih Muslim, Number 3371. (also: Sahih Al-Bukhari, Number 4138. Sahih Muslim, Number 3384.)

(6) https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/31/ruil-tweede-pinksterdag-in-voor-suikerfeest-10802847-a1561109