donderdag 21 april 2016

De dubbele bodem van het islamitisch radicalismeHet Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) wil de radicalisering onder jongeren tegengaan door meer Nederlands te spreken in moskeeën en betere uitleg te geven over de ‘midden’-islam, in de volksmond ‘gematigde’ islam geheten.(1) Voorzitter Rasit Bal vindt dat er een tegengeluid moet worden gegeven voor het extreme jihadistische gedachtegoed. Ook worden er de komende jaren jongerendebatten georganiseerd en zal er voorlichting worden gegeven aan jongeren, ouders en moskee-bestuurders. Het is een goed initiatief, dat alleen wel rijkelijk laat komt en het is maar de vraag of de islam van het midden, de traditionele islam, werkelijk zoveel aantrekkelijker gemaakt kan worden voor jongeren dan de jihadistische islam waar ze nu door worden verleid. 

Geen rationele geloofskritiek

Ik heb twee bedenkingen bij de slagingskans van initiatieven als deze, hoewel íets doen natuurlijk altijd beter is dan helemaal geen tegengas geven aan radicalisme. Ten eerste lijkt het niet voldoende om de traditionele islam beter uit te leggen, want dat zou impliceren dat het enkel aan de ‘vertaling’ zou schorten, letterlijk naar de Nederlandse taal en figuurlijk, beter aansluitend op de Nederlandse samenleving, die er anders uitziet dan de samenlevingen waar de buitenlandse imams vandaan komen die slechts voor een beperkt aantal jaar in ons land prediken. Met de traditionele islam is nog iets aan de hand dat integratie in de westerse samenleving bemoeilijkt en dat is de onmogelijkheid van rationele geloofskritiek. De islam mag niet bekritiseerd worden waar het de profeet en de inhoud van de Koran betreft en dat onderscheidt haar van andere religies in het westen, die aan genadeloze geloofskritiek zijn blootgesteld door de eeuwen heen. 

Moslimhervormers

Er zijn door belangrijke moslim-hervormers verschillende voorstellen gedaan om de islam te moderniseren, maar dat waren vaak aanpassingen aan de buitengrenzen van het geloof, zoals het door Bassam Tibi voorgestelde ‘afschaffen van de dhimmi-status’ voor niet-moslims, omdat hij dat in deze tijd ‘onlogisch en onacceptabel’ vindt. De Egyptische filosoof Nasr Aboe Sayd wilde het ‘recht op slavinnen’ schrappen en de belasting voor niet-moslims (jizya) afschaffen. Ook zijn er in Egypte en andere moslimlanden momenteel mensen die de status van overlevering (hadith) lager willen stellen, zodat de islamitische wetgeving (shari’a) die o.a. hierop is gebaseerd niet meer zo allesoverheersend van invloed is. Deze vormen van modernisering van de islam stuiten al op flinke weerstand en ze hebben vaak ook behoorlijke consequenties voor degenen die ze voorstellen. Rechtstreekse kritiek op de onfeilbare geachte boodschap van de Koran is echter helemaal ondenkbaar, maar dat is wel het criterium waar de islam aan moet voldoen als ze gelijkwaardig aan andere religies wil functioneren in een seculiere samenleving in het westen. Je moet gewoon kunnen zeggen dat je gelooft dat Mohammed de Koran zelf verzonnen heeft of dat het heilige boek van de moslims een ‘menselijke schepping’ is, misschien op geïnspireerde wijze tot stand gekomen, maar niet voor altijd en eeuwig geldig.

Gecultiveerde haat

Een ander belangrijk punt is hoe er gesproken wordt over het radicale gedachtegoed van de jihadisten/islamisten, want de verwarring bestaat dat alleen het gewapende verzet tegen de westerse cultuur (terrorisme) het grootste probleem is, terwijl een groeiende tendens wereldwijd van het afwijzen van westerse waarden en de westerse levenswijze een veel groter probleem vormt op de lange termijn. Het moet goed duidelijk worden gemaakt dat de jihadistische islam niet slechts een te ver doorgeschoten vorm van ‘vroomheid’ is, maar een politieke campagne van uitgekookte moslimintellectuelen getraind in het gedachtegoed van schrijvers als Said Qutb en Yusuf Qaradawi, die ‘systematisch’ moslims opzetten tegen een seculiere wereldorde van soevereine staten. Dat is niet zomaar een verzet, maar een ideologische oorlog, omdat achter de seculiere wereldorde een samenzwering wordt gedacht van de ‘Jood’ als eeuwige vijand van de islam, die via het proces van secularisatie, mensenrechten en democratie de eenheid van de islamitische geloofsgemeenschap (oemma) probeert te breken, om zodoende zelf de wereldheerschappij op te eisen die eigenlijk aan de islam toebehoort. (2) Deze politieke islam is niet zomaar een puriteins clubje, maar heeft een bloedfanatieke gecultiveerde haat tegen het westen en alles wat niet ‘authentiek’ islamitisch is. Zij verwerpen niet alleen alle westerse invloeden door de eeuwen heen, maar scheppen een vijandbeeld van het westen (‘kruisvaarders’) die als ‘handlangers van de joden’ geen ander doel hebben gekend de afgelopen veertienhonderd jaar, dan te proberen de islam te vernietigen. Zij streven een wereldwijde revolutie na die de seculiere wereldorde van soevereine staten (3) moet vervangen door die van de politieke islam (shari’a in de grondwet), waarbij liberale en hervormingsgezinde moslims door hen net zo gemakkelijk als ‘ongelovige’ (kufr) aan de kant worden geschoven als de seculiere vijanden van de islam.  

Dubbelzinnige houding van het westen

De traditionele islam staat mijns inziens voor twee uitdagingen; ze moet allereerst goed uitleggen wat de politieke islam echt inhoudt (vooral om aan te tonen waar al dat samenzweringsdenken onder moslims vandaan komt) en daarnaast moet ze zich beraden op het concept van open godsdienstkritiek, waarmee ik niet het recht bedoel van niet-moslims op eindeloos en doelloos beledigen, maar de oprechte twijfel aan de ‘goddelijkheid’ van een geopenbaarde waarheid (recht op afvalligheid). Het feit dat rationele geloofskritiek in de islam onmogelijk is, met daarbij de dubbelzinnige houding van westerse regeringsleiders, die zowel de vrijheid van meningsuiting moeten verdedigen als de politieke- en handelsbelangen met islamitische landen, maakt dat kritiek op de islam vanzelf op rioolniveau terecht komt, omdat er naar inhoudelijke argumenten vaak niet geluisterd wordt vanwege politieke, culturele of economische redenen.

Samenzweringsdenken in de islamitische wereld

Goede uitleg geven over de politieke islam is ook hard nodig, want zowel het ongewoon sterke antisemitisme als het samenzweringsdenken op mondiaal niveau in grote delen van de islamitische wereld, heeft te maken met de vervalste bronnen waar islamisten uit putten, zoals de ‘Protocols of the Elders of Zion’ (waar overigens ook veel westerse samenzweringsdenkers hun verknipte ideeën vandaan halen). De Jodenhaat van de islamisten is een moderne theorie die door diverse groeperingen is uitgewerkt, van zowel christelijke, islamitische als (anti)fascistische signatuur, omdat de protocollen zo algemeen zijn van opzet dat iedereen er zijn eigen invulling aan kan geven. Autofabrikant Henry Ford zag in de Protocols de bevestiging van zijn idee dat de joden bezig waren de ‘christelijke moraal’ kapot te maken en de islamisten in Egypte in de jaren vijftig lazen de Protocols als bevestiging van hun pogingen om het ‘ware geloof’ (de islam) naar de ondergang te helpen.

Attatürk een geheime Jood

Tot op de dag van vandaag wordt bij iedere aanslag door moslimterroristen niet alleen de verantwoordelijkheid ervoor afgeserveerd als ‘niets met de islam van doen hebbend’, maar circuleren er vlak na elke aanslag in de hele islamitische wereld de wildste theorieën over de ‘werkelijke daders’, want moslims kunnen het nooit geweest zijn. Het waren ofwel de joden, ofwel hun handlangers zoals de Amerikaanse regering, of er waren geheime organisaties bij betrokken, zoals de vrijmetselaars die verondersteld worden met de joden samen te werken of zelfs in het geheim ook ‘joods’ te zijn (zoals de seculiere Turkse leider Attatürk die door sommigen ervan verdacht wordt een ‘geheime jood’(dönmes) te zijn geweest, anders had hij Turkije nooit seculier gemaakt!(4)). Met andere woorden, de ideologie van de radicale islam gaat veel verder dan een puriteinse vorm van geloof en een nostalgisch verlangen naar de tijd dat Mohammed nog de scepter zwaaide in Medina. Het is een gemoderniseerde en gemodificeerde politiek-religieuze beweging, die gecentreerd is rond antisemitisme, samenzweringsideeën, religieus- en cultureel zuiveringsdenken en met een diepe minachting voor door mensen gemaakte regels en wetten.

Traditionele islam versus islamisme

Het zal dus geen gemakkelijke opgave worden om het radicalisme onder moslimjongeren terug te dringen, zeker gezien het feit dat veel van hen zich op het moment van radicalisering al hebben afgezonderd van de (moslim)gemeenschap en hun radicale ideeën direct van internet halen. Bijkomend probleem is -aansluitend bij wat ik eerder opmerkte over rationele geloofskritiek- dat veel radicale en antiwesterse ideeën afkomstig zijn van landen die een belangrijke rol spelen in de moslimwereld, zoals Saoedi Arabië (met de heilige steden Mekka en Medina) en Egypte (met de Al-Azhar-universiteit), zodat de onbegrepen en verdwaalde moslimjongeren in Europa die online gaan shoppen naar geloofswaarheden in relatief betrouwbare kringen terechtkomen als ze de haat tegen het westen beginnen in te drinken. Gelukkig kan er in het vrije en redelijk veilige Europa (tijden veranderen) veel gedaan worden om de meeste jongeren die dreigen te radicaliseren tegen te houden, door ze uit te leggen dat het islamisme in veel opzichten niets te maken heeft met de ideeën van de traditionele islam over islamitisch recht, de betekenis van jihad of de verbinding tussen politiek en religie.(5) Maar dan moeten ze er wel op tijd bij zijn en niet alleen de vertaling maken van de traditionele islam naar de Nederlandse samenleving, maar ook een begin maken met het hervormen van de traditionele islam zelf, want zonder die basis kan er van echte integratie uiteindelijk geen sprake zijn en blijft de deur naar radicalisering altijd op een kier staan. Er mag voor terrorisme geen enkele legitimatie bestaan, niet in de politieke islam, maar ook niet in de stagnerende ontwikkeling van de traditionele islam richting hervormingen, want het één verschaft een voedingsbodem voor het ander.

Sven Snijer  
(3)De seculiere wereldorde van soevereine staten gebaseerd op de ‘Vrede van Westfalen’, in 1648.


(5)Zoals uitvoerig uitgelegd door Bassam Tibi in zijn boek ‘Islamism and Islam’
https://www.bol.com/nl/p/islamism-and-islam/1001004011842286/