dinsdag 1 december 2015

Rechts schiet in zijn eigen voetMensen ter rechterzijde van het politieke spectrum gebruiken vaak een incongruente argumentatie in het islamdebat die niet alleen de islam historisch onrecht doet, maar die eveneens de eigen westerse cultuur in een verkeerd daglicht stelt. Men denkt aanspraak te maken op westerse waarden, die verondersteld voor een belangrijk deel afkomstig zijn van het christendom, maar die in werkelijkheid via het christendom rechtstreeks terug te voeren zijn op de filosofische en politieke idealen van de oude Grieken.

En vanuit de angst voor een vreemde religie (islam) wordt de religie van eigen bodem, die door velen al lang geleden bij het oud vuil was gezet weer opgepoetst en krijgt zij met terugwerkende kracht allerlei deugden in de schoot geworpen die in werkelijkheid te danken zijn aan het tijdperk van de Verlichting.

Zelfbedrog

Verschillende redenen kunnen voor dit zelfbedrog worden aangevoerd, maar dominerend hierbij is de reeds genoemde vrees voor de islam. En als die vrees op de juiste gronden begrepen wordt, met een goed verstaan van het verschil tussen de traditionele islam en de politieke islam (islamisme) dan zou men al gauw begrijpen dat de manier waarop getracht wordt de eigen culturele identiteit als westerling te beschermen kant noch wal raakt, omdat je onmogelijk verweer kunt bieden tegen de bekrompenheid van de ene openbaringsreligie door er een andere tegenover te stellen. De juiste manier om de westerse cultuur te verdedigen is een beroep doen op rede en wetenschap en daarnaast op humanistische waarden, die eveneens op de antieke filosofie zijn gegrondvest. 

Wat de westerse mens onderscheidt van een groot deel van de volkeren in de islamitische wereld, is dat hij leeft in een antropocentrisch universum (de mens centraal) en niet langer in een theocentrisch universum (God centraal), zoals in het christelijke verleden. Dit is te danken aan de rede en de verlichting, niet aan de humaniteit van het christendom die haar volgens atheïstische christo-sympathisanten aangeboren is. Weinig religies waren zo intolerant als het middeleeuwse katholieke geloof en de enige reden dat mensen vandaag spreken over het zachtaardige christendom is dat dit instituut volledig van haar macht beroofd is in wereldlijke en geestelijke zin. Verschillende godsdienstsociologen vanaf de zestiende eeuw is dit al veel eerder opgevallen, maar vanuit actuele politieke belangen willen moderne mensen dit wel eens verdoezelen.

Christendom knuffelen

Het christendom knuffelen om de islam buiten de deur te houden, waardoor onze eigen cultuur in een lachspiegel wordt geplaatst. De moderne mens heeft zijn vrijheid helemaal niet te danken aan het christendom, maar dat zeggen past niet in de nationalistische agenda van lieden die het christendom graag willen gebruiken als politiek instrument om het gevoel van saamhorigheid onder blanke autochtonen aan te moedigen. De mythe luidt aldus:‘Het christendom was altijd al liefdevol en vergevingsgezind en de islam is vanaf haar ontstaansgeschiedenis bloeddorstig en oorlogszuchtig’. Een mooi zwart-witplaatje waar iedereen die afschuw voelt over islamitische terreuraanslagen en ergernis over de al jaren stroef verlopende integratie van moslims in Europa wel enige herkenning in vindt. Op basis van ‘tekst-zuigen’ (het geloof dat de bronteksten gelijk staan aan de concrete geschiedenis van veertienhonderd jaar islam) wordt triomfantelijk aangetoond dat de islam niet deugt en nooit heeft gedeugd, wat op grond van feitelijke kennis van de geschiedenis een karikatuur is waar alleen mensen de verantwoordelijkheid voor willen nemen die geen wetenschap bedrijven, maar politiek.

De belevingswereld van de post-moderne mens

Wat de westerling moeilijk vindt om te onderkennen, is dat hij zich er begin jaren zeventig geen rekenschap van heeft gegeven wat het in sociologische zin betekent als je grote groepen mensen uit islamitische landen hierheen haalt, die een geloof meenemen dat in de eigen cultuur (de islamitische wereld) een onbetwiste waarheid is waar niet aan getornd mag worden. Dat dit vroeg of laat tot culturele botsingen zal leiden, omdat je in een pluralistische samenleving geen mensen kunt opnemen in grote aantallen die nooit anders is geleerd dan dat hun eigen geloof zaligmakend is en dat mensen met andere overtuigingen dwalen. Men verwachtte in Europa in eerste instantie dat alle moslims weer zouden terugkeren naar de landen van herkomst en toen dit niet gebeurde dacht men heel naïef dat de aanpassing wel vanzelf zou gaan en dat hun eigen taal en cultuur (ook religie) extra gestimuleerd moesten worden om ze zich hier beter thuis te laten voelen. Het resultaat: er ontstonden kleine stukjes Marokko en Turkije in Europa in de buitenwijken van de grote steden en er was van integratie nauwelijks sprake. Deze ontwikkeling was te verwachten voor mensen die begrijpen wat de rol van een onbetwiste religieuze overtuiging (in combinatie met cultureel pamperen) kan zijn, maar in Europa werd overwegend sociaal-economisch gedacht, vanuit de eigen belevingswereld van de post-moderne mens. De ontkerkelijking was in volle gang en men verwachtte niet anders dan dat op den duur religie geheel zou verdwijnen.

Lord of the Rings

Het wil nog steeds moeilijk doordringen tot veel mensen dat zelfbepaling en bevrijding uit religieuze dogma’s te danken zijn aan kritische rationele denkers in de afgelopen vierhonderd jaar die hun leven hebben gewaagd voor de gewetensvrijheid van de moderne mens. Onze zelfbeschikking rust niet op de liefde van Jezus-Christus, maar op de scherpzinnigheid van Spinoza, Kant, Fichte, Fontenelle, Vico, Hume, Compte, Jung en vele anderen die de psychologie van religie hebben begrepen, waardoor we konden ontsnappen aan haar archaïsche waarheden en die kracht terugbrengen naar onszelf. De westerse mens is uit de godsdienst bevrijd en niet bevrijd door de godsdienst. Waarom willen de geschiedvervalsers die zich uitgeven voor redders van de westerse beschaving zo graag een irrationele basis als het christelijk geloof voor hun eigenwaarde als westerling?


Het is duidelijk dat ze niet geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke feiten van de geschiedenis, maar in het propageren van een bepaalde beeldvorming die in mythologische termen de strijd tussen ‘goed en kwaad’ moet uitdrukken. Maar helaas voor deze romantici, we leven in de echte wereld en niet in de trilogie van de Lord of the Rings en in de rationele werkelijkheid hebben we de plicht om feit en fictie van elkaar te scheiden. Ja, er staan onsmakelijke teksten in de koran, Hadith en Sira die niet in overeenstemming zijn met de moderne mensenrechten of de huidige ethische standaard voor humaan met elkaar omgaan, maar de islamitische geschiedenis is geen eeuwenlange aaneenschakeling geweest van moord en doodslag. Er waren perioden van kunst en wetenschap, van mystiek, muziek en actieve handelsbetrekkingen tussen moslims en Europeanen. Zelfs tijdens de kruistochten dreven de tempeliers handel met hun ‘vijanden’, de moslims. Mohammed had een moeilijke verstandhouding met de joden, wat terug te vinden is in de Koranteksten en de overlevering en er zijn een aantal bloedige confrontaties geweest en executies, maar het huidige antisemitisme in de islam heeft zich pas in de twintigste eeuw verspreid via de Islamitische Broederschap in Egypte, die het antisemitisme had overgenomen van de nazi’s (die de traditie voortzetten van een vroeger antisemitisme in Europa, zoals de pogroms in Polen of het vermoorden van joden in het katholieke Spanje).

Onderscheid maken tussen islam en islamisme

Waar de islamitische geleerde Bassam Tibi al vijfendertig jaar voor waarschuwt is dat mensen die de islam willen helpen integreren in het westen een onderscheid moeten maken tussen islam en islamisme. Als dat niet gebeurt ontstaan er twee problemen; het islamisme kan zich in institutionele vorm sluipend verspreiden in Europa door zich schijnbaar aan te passen aan het democratisch bestel, met een onderliggende intentie van het afschaffen van democratie, pluralisme en het onafhankelijke rechtssysteem en aan de andere kant zullen de rechtse krachten die de invloed van de islam proberen te weerstaan, alle moslims over één kam scheren zodat ook de liberale en moderne moslims worden buitengesloten als onderdeel van het ‘grote gevaar’. Op die manier zal de segregatie alleen maar erger worden, maar vooralsnog is de blinde haat die in rechtse kringen wordt gevoeld voor de politiekcorrecte leiders in het westen belangrijker dan een werkbare analyse van het probleem. Men wil graag van de islam af en het doet er niet toe hoeveel kwalijke gevolgen die negatieve homogene beeldvorming op den duur zal hebben. Opzettelijk worden twee aparte problemen dooreen gehaald, de politieke islam als een recente modificatie van traditionele begrippen, die een zodanig totalitair karakter hebben gekregen dat ze kunnen dienen voor de legitimatie van willekeurige terreuraanslagen en de andere kwestie van het uitblijven van openlijke godsdienstkritiek binnen de wereld van de traditionele islam.

Geleidelijke rationalisatie van de islam

Wie dit onderscheid niet wil maken creëert op den duur dat steeds meer gematigde moslims (traditionele moslims) de irrationele elementen in hun geloof met hand en tand zullen verdedigen, omdat ze het gevoel hebben dat ze toch geen kans krijgen voor een geleidelijke rationalisatie van hun geloof. Voor rationele beschouwing en zelfkritiek moeten mensen zich niet in de hoek gedrukt voelen, want dan zal de omgekeerde reactie zich manifesteren. Als de bloeiperioden uit de islamitische geschiedenis glashard worden ontkend, alsof er nooit een Roemi, Attar of Ibn Arabi hebben bestaan, alsof er nooit een Taj Mahal of Alhambra werden gebouwd, alsof wetenschappers in het westen als Isaac Newton en Robert Boyle nooit werden gevoed door de geschriften van de Arabische alchemisten, dan begrijp ik niet wat men eigenlijk van moslims verwacht.

‘Tekst-zuigen’

Aanvallen op een geloof dat zich geen raad weet met rationele geloofskritiek in een tijd van terrorisme en stagnerende integratie is begrijpelijk, maar mag het alsjeblieft met eerlijke middelen? Halve waarheden zijn ook leugens en wie Mohammed verwijt dat er in de oorlog bedrogen mag worden moet zich daar zelf ook niet schuldig aan maken. Het is tenslotte een cultuur gebouwd op rede en wetenschap die wij hier proberen te verdedigen tegen oprukkend fundamentalisme, dus waarom zulke oneigenlijke en bekrompen middelen als geschiedvervalsing en ‘tekst-zuigen’? Bovendien is het erg naïef van islamcritici dat ze niet begrijpen dat ze met hun handelswijze in het spoor volgen van de beeldvorming die de islamisten/jihadisten zo graag zien. Ook zij wissen graag de geschiedenis van de islam uit met haar perioden van wetenschap, filosofie, muziek, spiritualiteit en culturele invloeden uit verre beschavingen, want voor hen is enkel de begintijd van belang, toen de islam cultureel en wetenschappelijk nog onderontwikkeld was. 

Dat is waar de islam-bashers zich bij aansluiten in hun kritiek en daarmee bewijzen ze liberale moslims die dagelijks hun leven wagen voor de vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat bepaald geen dienst. Eigenlijk verraden ze hun eigen cultuur door moslims af te vallen die zich erbij willen aansluiten. Juist die scheiding van kerk en staat, waar het westen zijn vrijheid en zelfstandigheid aan te danken heeft, wordt door rechtse denkers te weinig centraal gesteld. Hun vrijheid en rationaliteit worden ‘verchristelijkt’ om de goede strijd tegen de islam van brandstof te voorzien. Een jammerlijke vorm van zelfbedrog die gelogenstraft wordt door verschillende liberale moslims die rationeler zijn in hun benadering van de spanning tussen de islam en het westen dan degenen die zich opwerpen als de hoeders van het Avondland.

Vertekend beeld

Het is natuurlijk maar al te makkelijk om een vertekend beeld te schetsen. De begintijd van de islam was vrij primitief met een woestijnvolk als basismateriaal en niet een hoog ontwikkelde stadscultuur, zoals Athene, Alexandrië of Constantinopel. De islam heeft zichzelf als het ware opgewerkt via de opeenvolgende beschavingen die door haar in bezit werden genomen en dit leidde uiteindelijk tot machtige islamitische wereldrijken. Die hebben hun stempel gedrukt op de wereldgeschiedenis en dat heeft geduurd tot ongeveer het jaar vijftienhonderd, want toen begon geleidelijk aan de hegemonie van het westen door de ontwikkeling van de moderne wetenschap. Het duurde enige tijd voordat men in de moslimwereld door had wat er aan de hand was in Europa, maar toen grote wetenschappelijke doorbraken een feit waren, met een superieure technologie als gevolg, was men in de islamitische wereld op zeker moment kansloos in militaire zin.

De islam werd grotendeels koloniaal gebied van het westen en de westerse cultuur werd geleidelijk aan geïntroduceerd in de Arabische landen, Noord Afrika en India. Het is pas na deze koloniale periode dat in de islam een terugkeer te bespeuren valt naar de islam van de begintijd, een kalifaat dat zuiver en alleen op islamitische waarden gebouwd zou zijn, met verwerping van alle vreemde invloeden. Met name westerse invloeden, maar in het algemeen alle rationaliteit die de geloofswaarheden in de islamitische geschriften zou kunnen aantasten. De terugkeer naar de vroege islam, de zuivere islam, was in feite traumatisch gedrag op collectief niveau in de islamitische wereld die mondiaal waar te nemen was. Vandaag de dag is ze zelfs vele malen heviger dan in de periode tijdens -en vlak na de koloniale periode, omdat men aanvankelijk in de Arabische wereld nog wel geloof had in aansluiting bij het moderne westen. Toen dit om allerlei politieke redenen, maar voornamelijk door gebrek aan ervaring met vrijheid, democratie en secularisme niet bleek te werken (ook ressentiment tegen het opdringen van westerse waarden, zoals in Turkije door Attaturk) kregen de islamisten, met hun belofte van de ‘islamitische oplossing’ steeds meer aanhang.

Islambashers

Nu is de tactiek van de islambashers dat ze de politieke islam proberen gelijk te stellen aan de traditionele islam -ook de islam van vóór de koloniale tijd- wat een absurde bezigheid is die helemaal niet verklaart waar al die culturele bloeiperioden in de islamitische geschiedenis vandaan komen. Die perioden waar de islamisten ook zo’n hekel aan hebben! De moderne ‘kruisvaarders’ die het islamitisch gevaar willen keren (hier moet ik noodgedwongen vervallen in een fundamentalistische terminologie afkomstig van de islamisten, aangezien men zich in het westen zo graag beroept op ‘christelijke waarden’) kunnen maar geen genoeg krijgen van de oorlogsteksten in de Koran en de Hadith als het ultieme bewijs van de eeuwige onverdraagzaamheid van de islam en haar voortdurende pogingen de gehele wereld te onderwerpen. Men beseft niet dat in vroeger tijden het christendom, ondanks haar liefdesevangelie ook massaal mensen kon onthoofden die weigerden katholiek te worden (Karel de Grote) en zich blind te onderwerpen aan een gezag dat zowel werelds als confessioneel was. Net als de islam van Mohammed, die geboren werd uit zijn gecombineerde rol van religieus, politiek en militair leider. In de islam zat het militaire aspect al in het ontwerp van de religie en in het christendom ontstond het machtsmisbruik pas naderhand. Per saldo hebben ze zich op dezelfde manier gedragen.

Robert Spencer

En daarmee keer ik terug naar mijn beginpunt, de grond van de onafhankelijkheid en het zelfbewustzijn van de moderne mens. Die bestaat uit rationele wetenschap en een vermenselijking van theologische en metafysische waarheden. Een integratie van archetypische krachten op het niveau van het individu en niet langer die van de geloofsgemeenschap, wat ontzettend vatbaar maakt voor collectieve psychoses, zoals een ‘heilige oorlog’. Het is godsdiensthistorisch interessant om boeken te lezen van bijvoorbeeld Robert Spencer op zoek naar de historische Mohammed, waar de bewierookte beeltenis van de profeet uit haar onbetwijfelde geloofstraditie wordt gehaald en in een reëler kader geplaatst met onderkenning van zijn menselijke tekortkomingen en de weerslag daarvan in de heilige teksten, maar dat is niet het belangrijkste deel van het probleem waar de wereld met de islam voor staat. Rationele geloofskritiek is een noodzakelijk onderdeel van de emancipatie van moslims wereldwijd, maar het acute politieke gevaar voor het moment komt uit de hoek van de islamisten, niet van de traditionele islam. 

De traditionele islam is niet permanent gewelddadig en intolerant geweest, want er zijn genoeg tegenbewijzen te vinden in de geschiedenis. In verschillende eeuwen hadden Europese heersers goede betrekkingen met hun islamitische tegenpolen in het Oosten en soms waren er bondgenootschappen tussen een Europese vorst en een islamitische vorst tegen een andere Europese heerser. Het vijandbeeld van de islam verder blijven cultiveren is zinloos en helpt niet bij de introductie van rationele geloofskritiek in de islam en ook niet bij het ontmaskeren van de politieke islam, die zich salonfähig in het westen probeert uit te breiden totdat de tijd rijp is om haar ware gezicht te laten zien van intolerantie en haat tegen alles wat westers, joods en ‘onislamitisch’ is. Politiek links en rechts houden elkaar in een verlammende greep in Europa. De één te dom om het gevaar te zien waar het zich werkelijk schuil houdt, de ander moedwillig blind voor moslims van goede wil, zodat de radicalen in de islam nog beter de slachtofferrol kunnen projecteren op de islam als ‘religie in de verdrukking’ waarmee ze hun barbaarse gewelddaden legitimeren.

Sven Snijer