zaterdag 26 maart 2016

Adviezen voor het bestrijden van de radicale islam
1.Spreek niet van het verdedigen van ‘onze’ vrijheid zoals veel politici in binnen -en buitenland tegenwoordig doen als gevolg van diverse aanslagen in Europa. Moslims buiten Europa, vaak levend in dictaturen met door het westen gesteunde leiders verstaan dit als een exclusieve uitspraak die aangeeft dat de westerse vrijheid meer waard is dan de vrijheid van moslims. Het is beter om te spreken van ‘De vrijheid’ als een geobjectiveerde werkelijkheid met universele betekenis die laat zien dat het de intentie van het westen is om uiteindelijk ieder mens op deze aardbol in vrijheid te laten leven.

2.Spreek niet over joods-christelijke waarden* als grondslag van onze levenswijze in het westen, want tachtig procent van de Nederlanders heeft nog nooit een kerk van binnen gezien, volgens een recent onderzoek van de KRO. De vrijheid van westerlingen is gebouwd op de scheiding van Kerk en Staat en dat betekent dat mensen in onze cultuur de vrijheid hebben om een geloof naar keuze aan te hangen, maar dat geen enkele religie zich ooit kan verheffen boven een redelijke en wetenschappelijk getoetste werkelijkheid die de basis vormt van onze seculiere maatschappijinrichting. We hebben voor onze huidige identiteit als westerlingen meer te danken aan Spinoza, Descartes en Thomas Paine, dan aan tweeduizend jaar christelijke geloofsgeschiedenis. De humane kant van het christendom is een gegeven, maar heeft geen vooraanstaande plaats in een discussie die wezenlijk gaat over de strijd tussen een religieuze of seculiere wereldorde.

3.Doe niet aan geschiedvervalsing, vanuit de angst voor een oprukkend islamisme wereldwijd en woede over het je in de steek gelaten voelen door de Europese elite die graag haar kop in het zand steekt bij integratieproblematiek. De gedegenereerde islam van de 21e eeuw die duidelijk over haar bloeitijd heen is, met diverse gevaarlijke radicale elementen die een bedreiging vormen voor de vrijheid van het westen (en van de vrijheid en veiligheid van miljoenen moslims) mag geen excuus vormen om grote delen van de feitelijke geschiedenis te negeren, waar christenen en moslims ook vaak goede betrekkingen onderhielden en op wetenschappelijk, medisch en filosofisch gebied belangrijke uitwisseling hadden. Bernard Lewis zegt over de politiek in de Levant:’Er ontstond een wirwar van bondgenootschappen van elkaar bestrijdende moslim- en christenvorsten, waarin verschil van religie vaak geen enkele rol speelde.’(1) Ook de joden hadden het in het Ottomaanse rijk vaak beter dan de joden in Europa, waar ze rode of groene kleding moesten dragen om ze te kunnen onderscheiden als joden (2), wat niet past in het beeld van islamisten en islam-bashers tezamen dat moslims een uitgesproken hekel hadden aan joden, die in een ononderbroken lijn terug gaat tot Mohammed.  

4.Staar je niet blind op de bronteksten, omdat dit een hoop werk is met maar een gering resultaat. Als islamcritici willen aantonen dat Mohammed niet ‘de beste mens' is die ooit bestaan heeft, naar het geloof van veel moslims, dan zijn ze in feite met (islamitische) theologie bezig en komen ze (weet ik uit eigen ervaring) terecht in zinloze discussies met moslims over welke overlevering (hadith) wel of niet betrouwbaar is volgens gangbare theologische opvattingen. En die discussie is eindeloos, omdat moslims zelf hierover vaak ernstig verdeeld zijn, zodat je al gauw in drijfzand terecht komt als je je daarin begeeft. Ook hier is het verstandiger een wetenschappelijke invalshoek te kiezen en geen populair-wetenschappelijke boeken die het onderscheid tussen betrouwbare en onbetrouwbare hadith niet kennen (of doelbewust niet maken).

5.Sluit hervormingsgezinde en liberale moslims niet buiten, omdat zij degenen zijn die laten zien dat de islam wel kan moderniseren als daar de juiste condities voor worden geschapen. Het is mijn stellige overtuiging dat veel liberale moslims die hun eigen geloof en cultuur willen moderniseren zich vele malen redelijker gedragen dan islamcritici van buitenaf, niet in de laatste plaats omdat islamcritici vaak aan eerder genoemde geschiedvervalsing doen, ofwel vanuit een politieke agenda (wraak op politiek links), ofwel omdat hun angst voor de ‘islamisering van Europa’ hun denkvermogen in irrationale wateren doet terechtkomen. Er is een duidelijk probleem met islam en moderniteit, maar de belangrijkste spreekbuis voor de haat tegen westerse waarden en democratie is de politieke islam en niet de mainstream-islam (die wel een inhaalslag te maken heeft in Verlichtingsdenken). Opmerkelijk is overigens, dat het voorwoord van het boek van Wim van Rooy ‘Waarover men niet spreekt’ geschreven is door Paul Cliteur, die wél het onderscheid maakt tussen de islam en het islamisme, in navolging van de filosoof Bassam Tibi.

6.Maak onderscheid tussen politiek en religie, omdat je anders hetzelfde doet als de radicale islam. Die wensen deze twee zaken eveneens als een geheel te zien en streven ernaar om de cultuurkloof tussen de islam en het westen (die voornamelijk een probleem is met moderniteit) af te schilderen als een strijd tussen het christendom en de islam. Er zijn genoeg onderontwikkelde conservatieve Amerikanen die dit ook zo zien, maar die hebben gelukkig de Amerikaanse grondwet niet geschreven. De vrijheid van Amerika en Europa is een vrijheid die geschraagd wordt door hervormingsgezinde politici en filosofen in de periode van voor, tijdens en na de Franse revolutie, en hield in de eerste plaats een bevrijding in van het religieuze dictaat van het christendom. Het is niet alleen bijzonder zwak dat wij die seculiere staatsorde zo makkelijk laten bedreigen door een geïmporteerd geloof (islam), maar het is nog zwakker als we het zieltogende christendom er tegenover stellen als alternatief. Mensen die dat doen hebben een stevig identiteitprobleem als westerling, want alle vrijheden en rechten van de moderne mens zijn gefaciliteerd door talloze wetenschappelijke ontdekkingen en sociale hervormingen die niet-religieus van karakter waren.

7.Wees geen islamkenner, omdat je geen moslim hoeft te zijn, noch alle islamitische teksten hoeft te kennen om te begrijpen wie onze seculiere wereldorde bedreigen. Dat zijn namelijk in hoofdzaak niet de culturele moslims, maar de politieke islam, waarvan de meesten de islamitische theologie en wetgeving slecht kennen en er liever een eigen draai aan geven die beter past bij hun religieus-politieke ambities. Mensen die menen dat het gedrag van alle moslims wereldwijd gelijkgesteld kan worden aan Mohammeds’ voorbeeld (bloedvergieten, seksslavinnen, kindhuwelijk) gaan er aan voorbij dat miljoenen moslims juist leven met een heel geïdealiseerd beeld van hun profeet, één die vredelievend is en vol van vergevingsgezindheid. Alleen al vanuit dit romantische beeld is het zeer onwaarschijnlijk dat de meerderheid der moslims vandaag de dag te motiveren zou zijn voor een gewapende jihad, want velen leven (terecht of niet) met de overtuiging dat er een ‘kleinere’ en een ‘grotere’ jihad bestaat, waarbij de laatste een spirituele interpretatie van het begrip inhoudt, wat zich vertaald als ‘spirituele inspanning’.

8.Zie het grote plaatje en besef dat voor een hervorming van de islam de politiek-economische verhoudingen in de wereld zich drastisch zullen moeten wijzigen. Toen het Syrische volk in opstand kwam tegen dictator Assad, die vele van zijn landgenoten heeft laten vermoorden, deed het westen niets om te helpen, omdat ze bang waren voor de reactie van Poetin (die we weer nodig hebben voor Russisch aardgas), omdat de Russen al lange tijd goede betrekkingen hadden met de dictatuur. Iets waar de Amerikanen ook niet vies van waren met diverse diplomatieke reizen richting Syrië door de jaren heen. Dictator Saddam Hoessein kocht jaren lang op grote schaal wapens uit het westen (ook chemische stoffen waar hij Koerden mee kon vergassen), die naar verwachting vooral ingezet zouden worden tegen het Iran van Khomeini. Tot ieders verrassing viel hij opeens Koeweit binnen en bedreigde daarmee de westerse oliebelangen en toen vond het westen het tijd worden om het Irakese volk ‘te bevrijden’, maar pas bij de Tweede Golfoorlog, want in eerste instantie lieten ze hem om pragmatische redenen zitten na de bevrijding van Koeweit. Dat had als onmiddellijk gevolg dat de Irakese oppositie die Saddam wilde verwijderen met steun van Amerika er alleen voor kwam te staan en rustig kon worden afgeslacht door deze ‘stabiele’ seculiere leider. Het vervolg van dit verhaal kennen de meeste mensen wel; de uiteindelijke verwijdering van Saddam Hoessein wat een machtsvacuüm creëerde waar IS in kon stappen, om vervolgens het hele Midden Oosten in brand te zetten, een gigantische vluchtelingenstroom richting Europa en het afreizen van geradicaliseerde moslimjongeren vanuit Europa richting het oorlogsgebied.

9. We zijn niet in oorlog met de islam, maar een deel van de moslimwereld is wel in oorlog met ons, in letterlijke of ideologische zin. Westerse waarden hebben concreet gezien in het Midden Oosten vaak meer in het voordeel gewerkt van het westen, dan van de moslims. Voor een deel is daar de achterstand vanuit het geloof zelf debet aan, dat het niveau van middeleeuws denken in veel opzichten nog niet is ontstegen, maar voor een belangrijk deel is het volgens islamkenner Bernard Lewis ook de onbetrouwbaarheid en het opportunisme van met name Amerika geweest, die er voor gezorgd heeft dat veel moslims niet langer openstaan voor ‘vrijheid en democratie’, omdat dit zo vaak holle kreten zijn gebleken.

’Uit de gebeurtenissen werden twee lessen getrokken. De eerste les was dat de Amerikanen er niet voor terugdeinsden door middel van geweld en samenzweringen in het Midden Oosten marionettenregeringen te installeren of weer in het zadel te helpen. De tweede les was dat zij geen betrouwbare beschermheren waren als deze marionetten door hun eigen bevolking aangevallen werden; in dat geval lieten de Amerikanen hun marionet gewoon vallen. De eerste les riep haat op, de tweede minachting: een gevaarlijke combinatie.’(3)

Een recent voorbeeld van deze mentaliteit zagen we nog niet zo lang geleden in onze eigen politiek, toen Halbe Zijlstra (VVD) zijn Midden Oosten-strategie naar voren bracht:'Als er een stabiel regime zit, moet je dat koesteren en proberen door middel van geleidelijkheid de situatie te verbeteren voor de bewoners.’ Alsof we daar niet een kleine veertig jaar te laat mee zijn, nu de strijders van IS en al-Qaida ondertussen voor eigen rechter zijn gaan spelen en we in Europa en Amerika zelf het effect mogen ervaren van zoveel jaar politieke stompzinnigheid en eigenbelang. Men heeft in het westen al die tijd geweten dat alleen de bovenlaag van de islamitische landen hoogwaardig westers onderwijs genoot aan universiteiten in Europa en de Verenigde Staten en dat de meesten van hen deel waren van een regime dat de eigen bevolking, dat enkel lagere Koranschool had genoten, met harde middelen eronder hield. Het was logischerwijs wachten op het moment dat het kruitvat zou ontbranden en dat is nu gebeurd. Landen als Tunesië met een redelijk deel van de bevolking dat hoger opgeleid is laten zien dat het in principe mogelijk is voor moslimlanden om te moderniseren en te democratiseren, maar de overlevingskansen voor deze jonge democratie zijn helaas klein in zo’n instabiele regio en daar heeft het westen ook schuld aan.

Sven Snijer


(*)Er zijn veel lezers die niet begrijpen waarom ik me keer tegen een identificatie met de joods-christelijke wortels als grondslag van onze moderne vrijheid en zelfbeschikking. Ter illustratie van mijn visie, hieronder de opvatting van een protestantse theoloog Ernst Troeltsch:

“De opvatting die Troeltsch heeft van de grens tussen de middeleeuwen en de moderne tijd is een herziening van de geschiedenis: in plaats van de moderniteit te laten beginnen met de opkomst van het protestantisme, beargumenteert Troetsch dat het vroege protestantse geloof gezien moet worden als een continuering van de middeleeuwen. De moderne tijd begint veel later volgens hem – het was in de zeventiende eeuw dat de moderne tijd begon. De Renaissance in Italië – alsook de wetenschappelijke revolutie- plantten het zaad voor het arriveren van de moderne tijd en het protestantisme vertraagde dit proces eerder dan dat ze het aankondigde. Protestantisme zegt Troeltsch, was in de eerste plaats een modificatie van het katholicisme.”

De hedendaagse historicus Jonathan Israel zal het met deze visie volkomen eens zijn, want ook hij betoogt dat de moderniteit pas begint bij Spinoza en de radicale Verlichting. Het is werkelijk onbestaanbaar dat mensen vandaag de dag denken dat ‘vrijheid van meningsuiting’ en democratie van het christendom afkomstig zijn, aangezien de democratie en de godsdienstige twijfel reeds opkwamen in het oude Griekenland, eeuwen voordat Jezus het levenslicht zag. En niet toevallig begon daar ook de wetenschap met filosofen als Pythagoras en Aristoteles. Voor een deel is de onwetendheid op dit gebied te danken aan populaire en tendentieuze geschiedschrijving vanuit een pro-christelijke instelling, door mensen als Siedentop en Rodney Stark, maar vaak is het gewoon gemakzucht en een uiting van vernieuwd nationalisme, van mensen die zoeken naar een identiteit, omdat ze niet voldoende bekend zijn met hun eigen geschiedenis.  


(2)De nieuwe Arabische mens, Anton Wessels http://www.mullerbook.nl/schrijver.php?schrijverId=2249


(4) De omgekeerde logica van Halbe Zijlstra http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2015/03/de-omgekeerde-logica-van-halbe-zijlstra.html